Atenció primària

L'OMS  defineix l'ús raonat de medicaments com el fet de prescriure o suggerir el medicament apropiat per al pacient que el necessiti, a la dosi i durada adequades, a un cost raonable, amb la informació necessària per al pacient i amb planificació del seguiment. Per tal d'assegurar la prescripció en aquestes condicions, calen les habilitats clíniques necessàries per:

  • establir el diagnòstic i avaluar el curs del pacient,
  • escollir l'estratègia terapèutica,
  • individualitzar el tractament segons les necessitats i característiques de cada pacient i
  • comunicar amb el pacient per promoure la seva autonomia.

Per realitzar aquestes funcions, el prescriptor ha de disposar d'informació fiable, no esbiaixada, i orientada als problemes clínics, i ha d'estar al dia sobre les novetats terapèutiques.

A la FICF treballem per oferir orientació, consell i suport al metge d'atenció primària en la presa de decisions terapèutiques. Desenvolupem tasques d'informació, formació continuada, assessorament i recerca, destinades a promoure la selecció de les estratègies terapèutiques més adequades per als pacients i més eficients per al Sistema Nacional de Salut.

Informació

La informació científica sobre terapèutica és inabastable i molt sovint esbiaixada. Les diferents eines informatives de la FICF dirigides als metges d'atenció primària es basen en una selecció acurada i actualitzada d'informació essencial i fiable. Estan concebudes per facilitar la difusió d'informació rellevant i útil per a la pràctica clínica. Aquestes eines són accessibles en suport digital. A més, mercès al suport de l'ICS, oferim un servei de consultes sobre dubtes terapèutics concrets.

Aquestes eines són:

També oferim altres fonts d'informació més especialitzades:

  • SIETES  d'on cada any se seleccionen uns 2.000 articles (originals i revisions) d'especial interès publicats a revistes mèdiques.

Formació

Per practicar la medicina d'una manera responsable cal mantenir-se actualitzat. A la FICF oferim diversos cursos i programes de formació continuada per a metges d'atenció primària, en formats presencial i virtual. Prioritzem l'actualització en terapèutica sobre els problemes de salut més prevalents, així com les bases científiques de la selecció d'estratègies terapèutiques i de la prescripció raonada dels medicaments.

Recerca

La FICF col·labora amb clínics i professionals sanitaris d'atenció primària en projectes de recerca que descriuen l'ús dels medicaments i els seus resultats en el nostre entorn. Pots accedir a les publicacions dels estudis realitzats.

Assessorament

La FICF dóna suport tècnic a les tasques de selecció de medicaments que desenvolupen diversos Comitès Farmacoterapèutics, i col·labora en el desenvolupament d'instruments de suport a la prescripció.
Per exemple, dóna suport tècnic al Comitè Farmacoterapèutic de l'Àmbit d'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre de l'ICS .


Publicacions de la FICF en Atenció primària


Responsable d'aquesta línia de treball: Carmen Asensio