Memòries de consultes terapèutiques

En la memòria es reflecteix la distribució de les principals variables que es recullen i que s'introdueixen a la base de dades de consultes terapèutiques, com el nombre total i l'evolució anual del nombre de les consultes rebudes, el càrrec, l'especialitat i la procedència dels qui consulten, i el tipus d'informació sol·licitada en fer les consultes (temàtica; si fa referència a un pacient concret, a un grup de pacients o indicacions o a un fàrmac, i si se'ns ha sol·licitat informació factual o bé la nostra opinió).

Última memòria publicada:  Memòries de consultes terapèutiques 2016 

Memòries anteriors: