Estudis sobre malalties específiques

Agranulocitosi

Es defineix com una disminució de granulòcits en sang perifèrica que dóna lloc a un recompte de neutròfils inferior a 0,5 x 109/L. És una entitat poc freqüent, però pot presentar un desenllaç mortal. En els diferents estudis realitzats fins ara la incidència d'aquesta malaltia es xifra entre 1,6 i 7 casos per milió d'habitants i any, i la seva letalitat entre un 5% i un 10%. S'ha suggerit que més de les dues terceres parts dels casos estan relacionats amb la ingesta de medicaments. Des de l'any 1980 es porta a terme un estudi de casos i controls a Barcelona amb 17 hospitals.

Publicacions de la FICF sobre agranulocitosi

Aplàsia medul·lar

Es caracteritza per una disminució de les tres sèries hematològiques en sang perifèrica que es correspon amb una hipoplàsia medul·lar. És una entitat poc freqüent, al voltant de 2 casos per milió i any en el nostre medi, i amb una letalitat elevada (40% als 2 anys). S'ha descrit la seva relació amb medicaments i agents tòxics entre altres factors, especialment d'ordre immunològic. S'ha dut a terme un estudi de casos i controls des de l'any 1980 fins a desembre de 2007 a l'àrea de Barcelona que inclou 17 hospitals.

Publicacions de la FICF sobre aplàsia medul·lar

Hemorràgia digestiva alta

L'hemorràgia digestiva alta que causa ingrés en un hospital presenta una incidència al voltant de 400 casos per milió i any. La seva relació amb diferents medicaments és ben coneguda, però es desconeixien els riscs individuals associats per exemple a antiinflamatoris de recent comercialització, a antiinflamatoris tòpics o als diversos antiagregants plaquetaris. Així mateix, hi havia certa polèmica sobre si hi ha associació amb l'ús dels inhibidors selectius de la recaptació de serotonina. Deu hospitals a Espanya (1998-2001) i vuit a Itàlia (1999-2001) van participar en un estudi de casos i controls que tenia com a objectius estimar els riscs d'aquests medicaments.

Publicacions de la FICF sobre hemorràgia digestiva alta

Insuficiència renal terminal

La incidència d'insuficiència renal terminal ha anat augmentant al llarg del temps, i és més freqüent en persones d'edat avançada. L'any 1997 la seva incidència a Catalunya es va estimar en 134 casos per milió d'habitants. Els estudis que relacionen aquesta entitat amb l'ús d'analgèsics i antiinflamatoris no esteroïdals han donat resultats contradictoris. Per aquest motiu, es va portar a terme un estudi de casos i controls entre 1995 i 1997 en el qual es van incloure els casos que iniciaven diàlisi a l'àrea de Barcelona.

Publicacions de la FICF sobre insuficiència renal terminal

Lesió hepàtica aguda greu

Les alteracions hepàtiques agudes i greus d'etiologia incerta s'atribueixen de vegades a medicaments, cosa que ha motivat la suspensió de la comercialització de diverses especialitats medicamentoses durant els darrers anys. Això no obstant, hi ha poques dades epidemiològiques, especialment a Catalunya.

Grup d'Estudi Multicèntric d'Hepatotoxicitat Aguda de Barcelona (GEMHAB): Es va fer un estudi prospectiu en una àrea ben definida de Barcelona amb la col·laboració de 12 serveis de digestiu i hepatologia durant un període de 7 anys (1993-1999) amb la finalitat d'establir la seva incidència i mortalitat i la seva associació amb fàrmacs mitjançant un estudi cas-població.

Publicacions de la FICF sobre lesió hepàtica aguda greu

Responsable d'aquesta àrea de treball: Luisa Ibañez